RIP GĐTH THÁNG 10/2022

Xin hiệp ý cầu nguyện cho 51 anh chị em
GĐTH mới qua đời.
 

Miền Bà Rịa
 

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Chén, sn 1930, qđ 4/9/2022, gx. Kim Hải.  20952
 

Miền Bảo Lộc
 

Anh Giuse Maria Trần văn Luyện, Sn 1935, Qđ 30/8/2022. Gx Hòa Nam, 48370

Chị Maria Nguyễn Thị Hạt, Sn 1923, Qđ 23/8/2022, Gx Thánh Tâm ( Lộc Phát). 

Chị Anna Maria Trịnh Thị Hoán, Sn 1930, Qđ 14/9/2022, Gx Hòa Phát, 33251
 

Miền Bảo Nham
 

Chị Têrêxa Maria Thái Thị Sâm, sn 1949, qđ 23/8/2022, Gx. Bảo Nham, 43131
 

Miền Biên Hòa


Chị Maria Nguyễn Thị Nở, Sn 1942, qđ 21/8/2022, gx. Thuận Hòa. 15418
 

Giáo Xứ Đồng Sơn, Gp. Vinh
 

Anh Giuse M. Nguyễn Văn Dương, sn 1962, qđ 5-9-2022, gx. Đồng Sơn, 54660
 

Miền Đồng Xoài
 

Anh Antôn Maria Nguyễn Phước Tài, sn 1956, qđ 22/8/2022, gh. Tân Lợi.
 

Miền Gia Kiệm
 

Anh Giuse M.Trương Điệt, sn 1948, qđ 3/8/2022, Gx. Tín Nghĩa, 24298

Anh  Đaminh Maria Nguyễn Thế Phùng, sn 1944, qđ 02/9/2022, Gx Bạch Lâm.  1256

Anh  Đaminh Maria Cao Đức Hậu, sn 1935, qđ 09/9/2022, Gx Võ  Dõng.  45609
 

Miền Hiệp Thạnh
 

Chị Maria Nguyễn Thị Chùm, sn 1933, qđ 07/8/2022, Gx. Hiệp Tâm.

Chị Maria Ngô Thị Láng, sn 1938, qđ 20/08/2022, gx. An Tiến.  39515

Anh Giuse Maria Vũ Kim Khanh, sn 1955, qđ 30/8/2022, gx. Bình Lộc, 40669

Anh Luca M. Đặng Ngọc Thụy, Sn 1948, qđ 03/9/2022, G.Họ KiTô Vua kinh 1B.  57071

Anh Giuse Maria Phạm Văn Huyên, sn 1932, qđ 08/9/2022, gx. Bình Châu.  32413
 

Miền Hố Nai
 

Anh Phêrô Maria Nguyễn Xuân Nghiệp, sn 1940, qđ 21/8/2022, gx. Nam Hải.  1661
 

Miền Hòa Thanh
 

Chị Maria Phạm Thị Tắc, sn 1935, qđ 7/8/2022, gx Thái Hòa. 27843

Chị Maria Nguyễn Thị Thu, sn 1943, qđ 23/8/2022, gx Lộ Đức.

Chị Maria Nguyễn Thị Trình, sn 1943, qđ 23/8/2022 thuộc GX Lộ Đức.  32010

Chị Rosa Maria Vũ Thị Niên, sn 1948, qđ 05/9/2022 thuộc GX Lộ Đức.  39222   
 

Miền Long Khánh
 

Chị Maria Macđala Trần Thị Xuân Lộc, sn 1950, qđ 25/7/2022, gx. Chánh Tòa. 

Chị Maria Phạm Thị Cúc, sn 1949, qđ 26/8/2022, gx. Bảo Thị. 17435

Chị Maria Nguyễn Thị Dâng, sn 1940, qđ 27/8/2022, gx. Chánh Tòa. 9190

Chị Catarina M. Vũ Thị Mến, sn 1958, qđ 6/9/22, gx. Xuân Khánh.  25630
 

Miền Mỹ Tho

Anh Phêrô Thạch Phong, sn 1945, qđ 10/8/2022, gx. Antôn.  56072
 

Miền Nha Trang
 

Chị Maria Trương Thị Nhớ, Sn 1954, qđ 26/08/2022, Gx. Mỹ Hoán.  50884

Chị Têrêsa Trần Thị Toán, Sn 1936. Qđ 01/9/2022, Gx. Phước Hải
 

Miền Phú Thịnh
 

Chị Anna Maria Thân Thị Phượng, sn 1925, qđ 22/07/2022, gx. Bùi Chu, 12068

Chị Maria Nguyễn Thị Huệ, sn 1940, qđ 21/08/2022, gx. Bùi Chu, 47104

Anh Giuse Maria Nguyễn Thậm, sn 1935, qđ 31/8/2022, gx. Phú Sơn, 11952

Chị Maria Nguyễn Thị Ngợi, sn 1959, qđ 10/9/2022, gx. Tân Thành, 50501
 

Xứ Phú Hiệp, Di Linh
 

Chị Maria Hoàng Thị Liên, Sn 1929, Qđ 22/ 8/ 2022, Gx Phú Hiệp,
 

Miền Phước Lý:
 

Chị Maria Nguyễn Thị Thái, sn 1940, qđ 14/8/2022, Gx. Bắc Thần.  14072

Anh Phêrô Maria Nguyễn Chỉ, sn 1932, qđ 17/6/2022,gx. Nghĩa Yên tại USA. 1163

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Thảnh, sn 1963, qđ 14/9/2022, Gx. Bắc Minh.  2426
 

Miền Phước Tỉnh
 

Anh Phanxicô M. Nguyễn văn Minh, sn 1953, qđ 29/8/2022, gx. Phước Lâm, 52061
 

Miền Phương Lâm
 

Chị Maria Lại Thị Hồng, sn 1949, qđ 18/8/2022, gx. Phương Lâm. 34922

Chị Anna Maria  Bùi Thị Hà,  sn 1956, qđ 27/8/2022,  gx. Phương Lâm. 

Anh Anrê Maria Trần Văn Quy, sn 1940, qđ 02/9/2022,  gx. Phương Lâm.  14420

Anh Phanxicô M. Bùi Quang Tiện, sn 1939, qđ 03/9/2022, gx. An Lâm. 41197

Chị Catarina Maria  Nguyễn Thị Vui, sn 1938; qđ 8/9; Gx : Ngọc Lâm.   6069

Chị Maria Nguyễn Thị Hoa, sn 1931, qđ 10/9, gx. Ngọc Lâm.  8480

Chị Maria Trương Thị Trâm, sn 1941, qđ 10/9, gx Đồng Hiệp.  32657

Anh Phêrô Maria Trần Anh Thanh, Sn 1959, Qđ 12/9/2022, Gx Phương Lâm,  58206  
  

Miền Quy Chính
 

Anh Phêrô M. Bùi Văn Bình, sn 1965, qđ 01.9.2022, Gx. Bàn Thạch,  59147
 

Miền Tân Mai
 

Chị Anna Huỳnh Thị Huỳnh Hoa, sn 1948, qđ 20/8/2022, gx. Thánh Đaminh, 41913

Chị Maria Nguyễn Thị Chiều. Sn 1941. Qđ 06/9/2022. Gx. Bùi Hiệp. 17616.
 

Miền Thủ Đức
 

Chị Maria Nguyễn Thị Phải, sn 1935, 28/8/2022, gx. Thánh Khang, 16883.

Chị Maria Nguyễn Thị Vĩnh. sn 1928, qđ 08/9/2022, gx. Tam Hải, 9459
 

Miền Túc Trưng
 

Chị Maria Cao Thị Nga, sn: 1943, qđ 28/8/2022, gx. Tam Phú, 15694