RIP GĐTH THÁNG 9/2022

Xin hiệp ý cầu nguyện cho 48 anh chị em GĐTH mới qua đời. 

Miền An Bình
 

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Sự, sn 1940, qđ 25/7/2022, gx. Tâm An. 4737

Anh Phêrô Maria Nguyễn Đình Bằng, sn 1958, qđ 13/8/22, gx. Tâm An. 50996
 

Miền An Thạnh
 

Chị Maria Lê Thị Tròn, sn 1935, qđ 19/7/2022, gx.Hợp Tiến,  42964

Chị Maria Nguyễn Thị Hà, sn 1944, qđ 22/7/2022, gx. Hải Hưng,

Chị Maria Nguyễn Thị Mơ, sn 1958, qđ 04/8/2022, gx. Ngọc Thạch.   27201
 

Miền Bà Rịa
 

Chị Maria Nguyễn Thị Thơm, sn 1930, qđ 27/7/2022, gx. Phước Lộc.  20943

Anh Hilariô Maria Trần Đức Nhị, sn 1945, qđ 15/9/2021, Gx. Long hương. 16163
 

Miền Bảo Lộc
 

Chị Têrêsa Maria Nguyễn Thị Vui, sn 1954, qđ 05/8/2022, Gx Hòa Phát.  23166

Chị Maria Nguyễn Thị Mến, sn 1951, qđ 06/8/2022, Gx Hòa Phát.  22023

Anh Giuse Maria Trần Đức Khánh, sn 1940, qđ 08/8/2022, Gx Tân lạc.  41475
 

Giáo Xứ Bảo Sơn, Gp. Bắc Ninh
 

Chị Maria Nguyễn Thị Chuyên, sn 1937, qđ 19/7/2022, gx. Bảo Sơn,

Miền Biên Hòa
 

Chị Maria Nguyễn Thị Tiến, sn 1953, qđ 02/8/2021, Gx. Phúc Hải.  45092 
 

Miền Đồng Xoài
 

Anh Phanxicô X. Maria Trần Văn Mưu. sn 1948, qđ 18/7/2022, gx. Tân Lập.  21097
 

Miền Gia Kiệm
 

Chị Maria Nguyễn  Thị Hiên, sn 1942, qđ 11/7/2022, Gx Kim Thượng. 32387

Anh  Đaminh Maria Đinh Công Trường, sn 1952, qđ 24/7/2022, Gx Đức Huy, 8445
 

Miền Hiệp Thạnh
 

Chị Maria Vũ Thị Chín, sn 1945, qđ 17/7/2022, gx. Lộ Đức.   

Chị Maria Vũ Thị Nụ, sn 1945, qđ 17/7/2022, Gx. Giu Đức.  36989

Miền Hố Nai
 

Anh Giuse Maria Phạm Văn Thiên, sn 1955. qđ 28/7/2022. Gx. Kẻ Sặt
 

Miền Hòa Thanh
 

Chị Maria Nguyễn Thị Dung, sn 1949, qđ 17/7/2022, gx. Đông Vinh.  11696

Chị Maria Đoàn Thị Nhâm, sn 1938, qđ 28/7/2022, Gx. Ngũ Phúc.  34258

Chị Maria Nguyễn Thị Huệ, sn 1935, qđ 19/7/2022, Gx. Lộ Đức.   31988
 

Miền Long Khánh
 

Anh Đaminh Maria Nguyễn Văn Cự, sn 1952, qđ 16/7/2022, gx. Nam Hà.  11617

Maria Macđala Trần Thị Xuân Lộc, sn 1950, qđ 25/7/2022, gx. Chánh Tòa.  No ID
 

Miền Mỹ Tho
 

Chị Anna Maria Trần Thị Yến, sn 1948, qđ 04/8/2022, gx. Long Định.  50732     
      

Miền Nha Trang
 

Chị Anê Maria Nguyễn Thị Trinh, sn 1937. qđ 27/7/2022, Gx. Phước Hoà.  14537
 

Miền Phú Thịnh
 

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Mơ, sn 1951, qđ 20/7/2022, gx. Tân Thành, 31626

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Vẹn, sn 1931, qđ 11/6/2022, gx. Phú Lý.  48493 

Chị Mađalêna.Maria Nguyễn Thị Nhiễu, sn 1948, qđ 16/7/2022, gx. Phú Lý.  48488

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Hòa, sn 1922, qđ 09/8/2022, gx. Tân Thành.  5336

Chị Mađalêna Maria Trần Thị Những, sn 1959, qđ 04/7/2022, gx. Giang Điền.  11749

Chị Maria Phạm Thị Thứ, sn 1956, qđ 04/7/2022, gx. Giang Điền.

Chị Annê Maria Nguyễn Thị Tường, sn 1933, qđ 09/8/2022, gx. Giang Điền. 21788

Anh Giuse Nguyễn Thanh Sơn, sn 1957, qđ 09/8/2022, gx. Giang Điền.  27320

Giuse Maria Vũ Đình Tuấn, sn 1958, qđ 06/8/2022, gx. An Chu.  47123
 

Xứ Phước Hảo, Trà Vinh:
 

Anh Philippê Maria Nguyễn Văn Nhậm, sn 1931, qđ 04/8/2022.  26986
 

Miền Phước Tỉnh
 

Chị Maria Phạm Thị Hoàng, sn 1944, qđ 02/8/2022, gx. Phước Lâm. 36172
 

Miền Phương Lâm
 

Anh Giuse Maria  Trịnh Văn Ngọ, sn 1921, qđ 03/07/2022, gx. An Lâm.  30575
 

Anh Gioan Baotixita Maria Mai Văn Phẩm, sn 1945, qđ 10/7/2022, gx. An Lâm.  41196
 

Chị Maria Nguyễn Thị Nụ, sn 1928, qđ 12/7/2022, gx. Thạch lâm.  50216
 

Chị Teresa Maria Nguyễn Thị Hồng Loan, sn 1945, qđ 24/7/2022, gx. Bích Lâm.  47014
 

Chị Maria Hà Thị Nghĩa, sn 1940, qđ 25/7/2022, gx. Ngọc Lâm.  6061
 

Miền Tân Mai
 

Anh Phêrô Nguyễn Văn Độ, sn 1935, qđ 23/6/2022, gx. Thánh Đaminh. 1250
 

Miền Tân Sơn Nhì
 

Chị Maria Đỗ Thị Tâm, sn 1938, qđ 9/8/2022, gx. Bình Thuận.
 

Miền Thủ Đức
 

Chị Maria Hoàng Thị Thư, sn 1940, qđ 23/7/2022, gx. Thánh Khang.  16827
 

Anh Giuse Maria Hoàng Mạnh Châu, sn 1932. qđ 04/8/2022. Gx. Thánh Khang.  90
 

Chị Maria Trương Thị Xuân, sn 1938, qđ 07/8/2022, gx. Thánh Khang.  16865
 

Miền Thủ Thiêm
 

Chị Maria Phạm Thị Chiến. sn 1933. qđ 30/7/2022. Gx. Mỹ hòa.


Miền Túc Trưng
 

Anh Giuse Maria Nguyễn Văn Dũng, sn 1952, qđ 23/7/2022, gx. Tam Phú.  36542

Chị Mađalêna Maria Trần Thị Nhu, sn 1938, qđ 27/7/2022, gx. Thánh Mẫu.  25163