RIP GĐTH THÁNG 8/2022

Xin hiệp ý cầu nguyện cho 47 anh chị em GĐTH mới qua đời.

 Miền An Bình

Chị Maria Nguyễn Thị Tâm, sn 1934, qđ 16/6/2022, Gx. Tâm An.  7113

Phanxicô Xaviê M. Nguyễn Văn Thứ, Sn 1929, qđ 06/7/2022, gx. Tâm An. 11811

 

Miền An Thạnh

Chị  Maria Phạm Thị Cảnh, Sn 1961, qđ 14/5/2022, gx. Vạn Đồn.  35198

Chị Maria Bùi Thị Hiền, Sn 1946, qđ 25/5/2022, gx. Vạn Đồn.   35208

Chị Maria Nguyễn Thị Ga, sn 1946, Qđ 13/6/2022, gx. Ngọc Thạch,  27214

Chị Maria Phạm Thị Vưu, sn 1939, Qđ 17/6/2022, gx. Thánh Tâm, 29763

Chị Lucia Maria Vũ Thị Mẫu, Sn 1937, qđ 30/6/2022, gx. Long Thạnh,  34241

 

Miền Bà Rịa

Anh Hilariô Maria Trần Đức Nhị, sn 1945, Qđ 15/9/2021, Gx. Long hương. 16163

Anh Giuse Maria Nguyễn Văn Cư, Sn 1944, qđ 03/5/2022, gx. Long Hương. 20906

Anh Antôn Maria Vũ Văn Tuyển, Sn 1948, qđ 09/5/2022, gx. Long Hương.  32805

Chị Maria Nguyễn Thị Hiền, Sn 1958, Qđ 20/6/2022, Gx Đông Hải, 56937

 

Miền Bảo Lộc

Chị Maria Nguyễn Thị Quyền, Sn 1943, Qđ 19/6/2022, Gx Tân Hà, 33381

Chị Maria Nguyễn Thị Bòng, Sn 1935, Qđ 25/6/2022, Gx Thánh Mẫu, 20524

Chị Catarina Maria Nguyễn Thị Bích Mầu, Sn 1939, Qđ 10/7/2022. Gx Thanh Xuân, 18292.

Chị Maria Nguyễn Thị Nữ, Sn 1940, Qđ 08/7/2022, Gx Tân Bùi.  26191 

 

Miền Gia Kiệm

Chị Maria Lâm Thị Cậy, sn 1944, Qđ 28/5/2022, gx. Võ Dõng, 24696

 

Miền Hiệp Thạnh

Chị Maria Trương Thị Ngọt, sn 1930, qđ 13/7/2020, gx. Giuse. 18642

Chị Maria Vũ Thị Hường, sn 1947, qđ 07/10/2020, gx. Giuse. 37596

 

Miền Hố Nai

Chị Anna Maria Phạm Thị Tít, Sn 1929. Qđ 18/6/2022. Gx Kẻ Sặt.

 

Miền Hòa Thanh

Chị Maria Đỗ Thị Nhường, sn 1937,  qđ 25/6/2022, gx. Tiên Chu.  11464

 

Miền Hóc Môn

Anh Antôn Maria Ngô Đình Trọng, sn 1948, qđ 30/6/2022, gx. Trung Mỹ Tây. 40782

 

Miền Long Khánh

Chị Maria Lê Thị Tiệm, sn 1942, qđ 24/5/2022, gx. Chánh Tòa LK.  33719

Chị Maria Nguyễn Thị Vui, sn 1941, qđ 30/5/2022, gx. Chánh Tòa LK. 

 

Miền Long Thành

Chị Matta Maria Nguyễn thị Bông. Sn 1954, qđ 25/6/2022. Gx. Thiên Ân. 40839

Chị Maria Vũ thị Phèn, sn 1945, Qđ 02/7/2022. Gx. Thiên Long, 27505

 

Miền Phan Rang

Chị Maria Đặng Thị Thương, sn 1931, Qđ 17/7/2022; Gx. Thuỷ Lợi ,  29104

 

Miền Phú Thịnh

Chị Anna Maria Đỗ Thị Ngọc Vân, sn 1948, qđ 06/6/2022, gx. Trà Cổ, 11553

Bà Maria Lê Thị Tin, sn 1955, qđ 11/07/2022, gx. Phú Sơn, 20192

 

Xứ Phú Hiệp, Di Linh

Chị Maria Nguyễn Thị Sen, Sn 1950, Qđ 5/7/2022. Gx Phú Hiệp.  35734

 

Miền Phước Lý:

Chị Maria Nguyễn Thị Cẩm, sn 1938, qđ 19/6/2022, Gx. Bắc Thần.  4559

 

Miền Phương Lâm

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Dung, sn 1937, 26/6/2022 Thọ Lâm. 20669

 

Miền Quy Chính

Chị Maria Nguyễn Thị Nhiệm, Sn 1930, Qđ 28/6/2022, Gx. Phúc Yên.  47453

Chị Têresa Maria Trần Thị Nhung, sn 1935, qđ 07/7/2022, Gx. Nhật Quang

 

Miền Tân Mai

Anh Phêrô Maria Nguyễn Văn Kỳ, Sn 1949, qđ 08/6/2022, gx. Tân Mai.  28988

Anh Giuse Maria Trần Viết Vận, Sn 1927, qđ 23/6/2022, gx. Tân Mai.  1892

Chị Maria Nguyễn Thị Trình, sn 1956, qđ 24/6/2022. Gx. Trinh Vương. 20831

 

Miền Tân Sơn Nhì

Chị Têresa Maria Trần Thị Thảo, sn 1936, 01/7/2022, Gx. Gò Mây.  54552

 

Miền Thủ Đức

Chị Maria Đỗ Thị Hợi, Sn 1934, qđ 4/7/2022. Gx. Tam Hải. 18058

Anh Anphongsô M. Đỗ văn Thiện. Sn 1950, Qđ 10/7/2022, Gx. Tam Hải. 17390

Anh Đaminh M. Lưu Ngọc Tuyến. Sn 1948, Qđ 12/7/2022, Gx. Tam hải. 7092

Chị Maria Nguyễn Thị Thò, Sn 1937, Qđ 14/7/2022, Gx. Thánh Khang.  49871

 

Miền Túc Trưng

Chị Têrêsa Maria Nguyễn Thị Hồng, Sn 1950, Qđ 15/6/2022, Gx. Túc Trưng 36535

Chị Anna Maria Nguyễn Thị Quy, sn 1941, qđ 20/6/2022, gx. Thánh Mẫu.  12412

Anh Giuse Maria Nguyễn Tám, sn 1940, qđ 24/6/2022, gx. Xuân Bắc. 

Anh Giuse Maria Trần Văn Hiển, sn 1938, qđ 24/6/2022, gx. Na Goa. 

Chị Maria Nguyễn Thị Thái, Sn 1939, qđ 01/7/2022 gx Thống Nhất. 16484

Anh Phêrô Maria Lê Văn Tiến, sn 1943, qđ 16/7/2022, gx. Thánh Mẫu.  29875