DANH SÁCH ANH CHỊ EM GĐTH QUA ĐỜI

(Từ tháng 5 - 7/ 2019)

 

Miền An Bình

Chị Têrêsa M. Nguyễn Thị Sa, Gx. Lộc Hòa, Qđ: 09/06/ 2019

Miền An Thạnh

Chị Maria Nguyễn Thị Sắc (1941). Gx. Hải Hưng, Qđ: 27/06/2019

Chị Maria Trần Thị Thơ (1949). Gh. Khiết Tâm. Qđ: 05/06/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Quyền (1934). Gx. Thạnh An. Qđ: 30/06/2019

Chị Anna M. Nguyễn Thị Đức (1959). Gx. Bắc Xuyên. Qđ: 24/06/2019

Miền Bà Rịa

Chị Maria Bùi Thanh Mai (1945). Gx. Phước Lộc. Qđ: 05/07/2019

Chị Anna M. Đinh Thị Vải (1926). Gx. Lam Sơn. Qđ: 14/05/2019

Miền Bảo Lộc

Anh Đaminh M. Nguyễn Văn Diễm (1935). Gx. Tân Bùi. Qđ: 18/05/2019

Chị Anna M. Phạm Thị Nhung (1962). Gx. Thánh Tâm. Qđ: 17/06/2019

Miền Chí Hòa

Chị Maria Phạm Thị Tâm (1943). Gx. Gò Dầu. Qđ: 02/05/2019

Anh Đaminh M. Vũ Đức Đại (1939). Gx. Thái Hòa. Qđ: 03/07/2019

Anh Giuse M. Nguyễn Văn Hoàng (1956). Gx. Bình Lộc. Qđ: 25/06/2019

Chị Maria Vũ Thị Tho (1937). Gx. Đài Đức Mẹ. Qđ: 20/07/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Kim (1937). Gx. Trung Thành. Qđ: 10/07/2019

Miền Gia Kiệm

Anh Giuse M. Nguyễn Văn Thọ (1939). Gx. Kim Thượng. Qđ: 29/05/2019 

Anh Giuse M. Vũ Thức (1937). Gx. Phúc Nhạc. Qđ: 23/06/2019 

Chị Maria Nguyễn Thị Hợi (1933). Gx. Phát Hải. Qđ: 29/06/2019

Chị Maria Bùi Thị Hoàng Thi. Gx. Võ Dõng. Qđ: 18/06/2019

Miền Hòa Thanh

Chị Maria Nguyễn Thị Thủy (1937). Gx. Lộ Đức. Qđ: 23/06/2019

Chị Maria Phạm Thị Lan (1962). Gx. Ngọc Đồng. Qđ: 13/07/2019

Miền Hóc Môn

Anh Anrê M. Trần Văn Thiệp (1927). Gx. Trung Mỹ Tây. Qđ: 20/04/2019

Miền Hố Nai

Chị Maria Đinh Thị Long (1952). Gx. Gia Cốc. Qđ: 10/06/2019

Anh Phêrô M. Nguyễn Văn Long (1932). Gx. Hà Nội. Qđ: 13/05/2019

Chị Maria Bùi Thị Riễn (1937). Gx. Hà Nội. Qđ: 12/05/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Tiếp (1963). Gx. Hà Nội. Qđ: 12/05/2019

Chị Maria Quách Thị Viếng (1947). Gx. Hà Nội. Qđ: 27/05/2019

Miền Long Khánh

Chị Maria Nguyễn Thị Cách (1936). Gx. Chính Tòa. Qđ: 14/04/2019

Chị Martta M. Trần Thị Chỉ (1925). Gx. Chính Tòa. Qđ: 8/05/2019

Chị Lucia M. Nguyễn Thị Chỉnh (1930). Gx. Chính Tòa. Qđ:12/05/2019

Chị Martta M. Trần Thị Thường (1923). Gx. Chính Tòa. Qđ: 17/05/2019

Chị Inê M. Hồ Thị Cẩn (1937). Gx. Chính Tòa. Qđ: 19/5/2019

Anh Giacôbê M. Nguyễn Đình Tường (1952). Gx. Chính Tòa. Qđ: 24/5/2019

Anh Phanxicô M. Nguyễn Văn Chí (1928). Gx. Chính Tòa. Qđ: 20/06/2019

Miền Ninh Sơn

Chị Martta M. Võ Thị Tâm (1954). Gx. Quảng Thuận. Qđ: 10/06/2019

Miền Phú Thịnh

Chị Maria Nguyễn Thị Thêu (1928). Gx Trà Cổ. Qđ: 20/05/2019

Anh Giuse M. Vũ Văn Cầu (1944). Gx. Trà Cổ. Qđ: 19/06/2019

Chị Maria Phạm Thị Nguyệt (1935). Gx. Tân Cang. Qđ: 18/6/2019

Miền Phước Lý

Chị Anna M. Vũ Thị Điệp (1942). Gx. Thị Cầu. Qđ: 06/05/2019

Chị  Catarina M.  Phạm Thị Thạch (1927). Gx. Phước lý. Qđ: 15/06/2019

Chị  Anna M. Nguyễn Thị Công (1940). Gx. Mỹ Hội. Qđ: 22/06/2019

Chị Anna M. Phạm Thị Dung (1934). Gx. Nghĩa Yên. Qđ: 24/06/2019

Anh Đaminh M. Nguyễn Văn Khắc (1942). Gx. Bắc Minh. Qđ: 26/06/20

Anh Giuse M. Nguyễn Anh Thoại (1971). Gx. Bắc Thần. Qđ: 01/07/2019

Miền Phương Lâm

Chị Maria Nguyễn Thị Xuân (1946). Gx. Đồng Hiệp. Qđ: 06/04/2019 

Chị Maria Mai Thị Tha (1943). Gx. Ngọc Lâm. Qđ: 22/04/2019 

Chị Maria Lê Thị Sáng (1922). Gx. Bình Lâm. Qđ:  14/06/2019

Chị Maria Đinh Thị Hoa (1932). Gx. An Lâm. Qđ: 20/06/2019

Chị Maria Mai Thị Cậy (1938). Gx. Thọ Lâm. Qđ: 30/06/2019

Chị Maria  Đỗ Thị Là (1947). Gx. Thọ Lâm. Qđ: 22/04/2019 

Miền Phước Tỉnh

Chị Maria Đặng Thị Hạt (1949). Gx. Phước Hưng. Qđ: 30/05/2019

Chị Catarina M. Nguyễn Thị Đoan (1935). Gx. Hải Lâm. Qđ: 17/06/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Thoa. (1930). Gx. Hải Lâm. Qđ:16/6/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Nhiên(Sử) (1925). Gx. Tân Phước. Qđ: 26/06/2019

Anh Phaolô M. Nguyễn Công Huyến (1938). Gx. Phước Lâm. Qđ: 02/04/2019

Miền Quy Chính

Anh Giuse M. Nguyễn Trọng Hạnh (1937). Gx.Thượng Nậm. Qđ: 20/06/2019

Miền Tân Mai

Anh Giuse M. Nguyễn Văn Quỹ (1945). Gx. Tân Lộc. Qđ: 3/06/2019

Miền Thủ Đức

Anh Phêrô M. Lương Thép (1919). Gx. Tam Hải. Qđ: 28/06/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Xuân (1924). Gx. Tam Hải. Qđ: 03/07/2019

Chị Maria Tống Thị Thê (1933). Gx. Châu Bình. Qđ: 10/07/2019

Chị Anna M. Nguyễn Thị Chấn (1940). Gx. Châu Bình. Qđ: 20/6/2019

Miền Thủ Thiêm

Chị Maria Nguyễn Thị Nõn (1946). Gx. Tân Lập. Qđ: 16/7/2019

Miền Túc Trưng

Chị Maria Nguyễn Thị Kính (1931). Gx. Túc Trưng. Qđ: 06/07/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Tơ (1930). Gx. Nagoa. Qđ: 29/06/2019