DANH SÁCH ANH CHỊ EM GĐTH QUA ĐỜI

(Từ tháng 1 - 6 / 2019)

 

Miền Bình An

 

Chị Mônica M. Đinh Thị Mến (1923). Gx. Bình Sơn. Qđ: 24/5/2019

 

Miền An Thạnh

 

Chị Anna M. Vũ Thị Than (1937). Gx. Qđ: 19/5/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Huê (1935). Gx. Thánh Tâm. Qđ: 25/4/2019

Chị Anna M. Phạm Thị Sự (1935). Gx. Bắc Xuyên. Qđ: 25/5/2019

 

Miền Bảo Lộc

 

Chị Maria Đoàn Thị Chích (1933). Gx. Tân Bùi. Qđ: 21/4/2019

Chị Lucia M. Nguyễn Thị Tiện (1926). Gx. Tân Hóa. Qđ: 14//5/2019

Chị Têrêsa M. Nguyễn Thị Huệ (1926). Gx. Thánh Mẫu. Qđ: 8/6/2019

 

Miền Chí Hòa

 

Chị Rôsa M. Phạm Thị Khoản (1929). Gx. Nghĩa Hòa. Qđ: 21/4/2019

 

Miền Gia Định

 

Anh Giuse M. Nguyễn Văn Hạnh (1959). Gx. Thanh Đa. Qđ: 7/4/2019

 

Miền Hiệp Thạnh

 

Chị Anna M. Nguyễn Thị Huệ (1920). Gx. Tân Long. Qđ: 16/5/2019

Miền Hòa Thanh

 

Chị Maria Nguyễn Thị Xuyến (1945). Gx. Lộ Đức. Qđ: 6/5/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Yên (1930). Gx. Ngọc Đồng. Qđ: 28/5/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Vỹ (1913). Gx. Lộ Đức. Qđ: 16/6/2019

 

Miền Hóc Môn

 

Anh Anrê M. Trần Văn Thiệp (1927). Gx. Trung Mỹ Tây. Qđ: 23/4/2019

Miền Hố Nai

 

Chị Maria Nguyễn Thị Mầu (1942). Gx. Hà Nội. Qđ: 29/3/2019.

Chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Diệp (1949). Gx. Hà Nội. Qđ:14/4/2019.

Anh Giuse M. Nguyễn Văn Mẹo (1927). Gx. Xuân Trà. Qđ: 29/5/2019

 

Miền Gia Kiệm

 

Anh Giuse M. Đỗ Minh Nghĩa (1942). Gx. Bình Minh. Qđ: 30/4/ 2019 

Anh Giuse M. Lê Quang Anh (1945). Gx. Bình Minh. Qđ: 30/4/2019 

Chị Maria Vũ Thị Chín (1920). Gx. Phúc Nhạc. Qđ: 18/4/2019 

Chị Maria Vũ Thị Mai (1933). Gx. Phát Hải. Qđ: 7/5/2019

Anh Phêrô M. Ngô Văn Nhung (1934). Gx. Kim Thượng. Qđ: 5/5/2019

Anh Gioan M. Nguyễn Ngọc Chương (1958). Gx. Kim Thượng. Qđ: 8/5/2019

Chị Maria Đặng Thị Giòn (1926). Gx. Martino. Qđ: 10/5/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Khuyên (1930). Gx. Võ Dõng. Qđ: 19/5/2019

Anh Phêrô M. Nguyễn Văn Bích (1940). Gx. Kim Thượng. Qđ: 04/06/2019

Chị Anna  M. Phạm Thị Cúc (1937). Gx. Phát Hải. Qđ: 29/5/2019

Anh Đaminh M. Nguyễn Trung Cần (1933). Gx. Võ Dõng. Qđ: 03/06/2019/

 

Miền Long Thành 

 

Chị Anna M. Nguyễn Thị Hoa (1949). Gx. Thánh Phaolô. Qđ: 3/5/2019

Anh Phêrô M. Đỗ Ngọc Chuẩn (1947). Gx. Thánh Phaolô. Qđ: 7/6/2019

Miền Mỹ Tho

 

Chị Têrêsa M. Lưu Thị Ngọc Điệp (1946). Gx. Long Định 1. Qđ: 25/5/2019

Chị Anna M. Lê Thị Tươi (1958). Gx. Phước Hảo. Qđ: 16/6/2019

Chị Têrêsa M. Nguyễn Thị Tâm (1934). Gx. Giuse. Qđ: 30/5/2019

 

Miền Phú Thịnh

 

Chị Maria Nguyễn Thị Thêu (1928). Gx. Trà Cổ. Qđ: 20/05/2019

Anh Phêrô M. Nguyễn Văn Trung (1961). Gx. Giang Điền. Qđ: 17/5/2019

 

Miền Phước Lý

 

Chị Anna M. Nguyễn Thị Chung (1933). Gx. Bắc Thần. Qđ: 12/6/2019

 

Miền Quy Chính

 

Chị Matta M. Nguyễn Thị Lan (1950). Gx. Qui Chính. Qđ: 19/5/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Huệ (1935). Gx. Văn Thành. Qđ: 19/5/2019

 

Miền Tân Mai

 

Chị Maria Vũ Thị Yên (1937). Gx. Tân Mai. Qđ: 24/1/2019

Chị Maria Bùi Thị Nhung (1942). Gx. Tân Mai. Qđ: 20/2/2019

Chị Maria Ngô Thị Sáng (1929). Gx. Tân Mai. Qđ: 25/2/2019

Chị Maria Trần Thị Vấn (1925). Gx. Tân Mai. Qđ: 26/2/2019

Chị Maria Ninh Thị Tôi (92t). Gx. Tân Mai. Qđ: 7/5/2019

Chị Maria Trần Thị Thanh (1937). Gx. Tân Mai. Qđ: 8/5/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Thúy (1937). Gx. Tân Mai. Qđ: 1/6/2019

 

Miền Thủ Đức

 

 

Chị Maria Phan Thị Canh (1936). Gx. Tam Hà. Qđ: 16/5/2019

Chị Maria Vũ Thị Hoa (1935). Gx. Tam Hà. Qđ: 18/5/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Đường (1927). Gx. Tam Hà. Qđ: 9/6/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Chí (1947). Gx. Thánh Khang. Qđ: 5/4/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Tải (1950). Gx. Thánh Khang. Qđ: 6/4/2019

 

Miền Xóm Mới

 

Anh Đaminh M. Vũ Xuân Hoan (1937). Gx. Hoàng Mai. Qđ: 27/4/2019