Ave Jesu Maria Joseph

ANH CHỊ EM GĐTH QUA ĐỜI

(Từ tháng 11/2018 – 4/2019)

 

Miền An Bình

Chị Anna M. Nguyễn Thị Kính (1949). Gx. Tâm An. Qđ: 11/2/2019

Chị Maria Phạm Thị Mùi (1929). Gx. Tâm Hòa. Qđ: 14/3/2019        

Miền An Thạnh

Chị Anna M. Nguyễn Thị Hội (1920). Gx. Bái Xuyên. Qđ: 10/3/2019

Anh Ignatiô M. Nguyễn Quang Huyên (1939). Gx. Trinh Vương B. Qđ: 6/3/2019.

Chị Anna M. Nguyễn Thị Phúc. Gx. Giuse A2. Qđ: 11/3/2019

Chị Maria Đỗ Thị Anh Mùi (1943). Gx. Hợp Yến. Qđ: 31/3/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Toan (1946). Gx. Thánh Tâm. Qđ: 19/3/2019

Chị Têrêsa Maria Đoàn Thị Tía (1927). Gx. Tân Hải. Qđ: 4/4/2019

Anh Giuse M. Phạm Văn Diệp (1932). Gx. Tân Hải. Qđ: 4/4/2019

Chị Lucia M. Nguyễn Thị Nhiệm (1932). Gx. Tân Hải. Qđ: 4/4/2019

Chị Lucia M. Nguyễn Thị Nhân (1931). Gx. Tân Hải. Qđ: 4/4/2019

Chị Maria Phạm Thị Lượt (1956). Gx. Bắc Xuyên. Qđ: 10/4/2019

Chị Maria Vũ Thị Tứ (1948). Gx. Trinh Vương. Qđ: 11/4/2019

       Miền Bảo Lộc

Chị Maria Nguyễn Thị Sửu (1926). Gx. Tân Hà. Qđ: 26/03/2019

Anh Giuse M. Vũ Đình đạm (1926). Gx. Thánh Tâm. Qđ: 22/2/2019

Chị Maria Mai Thị Thông (1937). Gx. Tân Hóa. Qđ: 5/3/2019

Anh Đaminh M. Trần Quang Vinh (1960). Gx. Gioan. Qđ: 20/3/2019

Miền Bình An

Chị Annna M. Nguyễn thị Thêm (1932). Gx. Bình Sơn. Qđ: 24/3/2019

      Miền Gia Kiệm

Anh Giuse M. Đặng Thành Chung (1955), Gx. Kim Thượng. Qđ: 27/2/ 2019

Chị  Maria Nguyễn Thị Đào (1956). Gx. Kim Thượng. Qđ: 30/1/2019

Chị Maria Phạm Thị Bé (1941). Gx. Võ Dõng. Qđ: 16/3/2019

Chị Maria  Trần Thị Hào (1965). Gx. Đức Huy. Qđ: 14/3/2019

Miền Gò Vấp:

Chị Maria Đinh Thị Thanh Hương (1935). Gx. HT. Tây. Qđ: 17/2/2019  

Anh Vincente M. Phạm Trọng Hiền (1928). Gx. HT Tây. Qđ: 22/2/2019

Miền Hòa Thanh

Chị Anna M. Nguyễn Thị Thể (1949). Gx. Đông Vinh. Qđ: 22/3/2019

Chị Anna M. Lê Thị Chi (1939). Gx. Tân Thành. Qđ: 25/03/2019

Chị Anna M. Nguyễn Thị Bốn (1932). Gx. Tân Bình. Qđ: 25/02/2019

Anh Phêrô M. Nguyễn Văn Tùy (1930). Gx. Thạch An. Qđ: 02/02/2019

        Miền Hố Nai

Chị Têrêsa M. Mai Thị Sáng (1933). Gx. Hà Nội. Qđ: 13/3/2019.

Chị Maria Nguyễn Thị Mầu (1942). Gx. Hà Nội. Qđ: 29/3/2019

Miền Ninh Sơn

Chị Têrêsa Nguyễn Thị Như Lan (1946). Gx. Hạnh Trí. Qđ: 15/3/2019

       Miền Phan Rang

Anh Matthêu M. Trần Viết Thành (1958). Gx. Phan Rang. Qđ: 30/3/2019

Miền Phú Thịnh

Chị Maria Phan Thị Mây (1926). Gx. Đồng Phát. Qđ: 30/03/2019

Miền Phước Long

Chị Anna M. Hà Thị Cảnh (1938). Gx. Bình Long. Qđ: 17/11/2018

Chị Maria Đỗ Thị Qui (1945). Gx. Bình Long. Qđ: 31/1/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Nhuận (1930). Gx. Long Điền. Qđ: 4/12/2018

Chị Maria Lê Thị Tốn (1921). Gx. Phước Long. Qđ: 21/12/2018

Anh Gioan M. Nguyễn Văn Thận (1942). Gx. Long Điền.Qđ:25/3/2019

Miền Phước Lý

Chị Anna Nguyễn Thị Truyền.  Gx. Bắc Minh. Qđ 27/3/2019

Chị Anna M. Nguyễn Thị  Nhãn (1937). Gx. Phước Lý. Qđ: 28/3/2019

Miền Phước Tỉnh

Chị Anna M. Nguyễn Thị Vòng (1937). Gx. Phước Lâm. Qđ: 2/1/2019    

Chị Maria Nguyễn Thị Khanh (1938). Gx. Phước Bình. Qđ: 5/1/2019

Anh Giuse M. Vũ Đình Ứng (1952). Gx. Phước Lâm. Qđ: 22/2/2019

Chị Catariana M. Phạm Thị Thật (1930). Gx. Phước Lâm. Qđ: 11/3/2019

Chị Maria Vũ Thị Vui (1930). Gx. Hải Lâm. Qđ: 28/3/2019

Miền Phương Lâm

Chị Maria Bùi Thị Tơ (1943). Gx. Thọ Lâm. Qđ: 3/3/2019

Anh Đaminh M. Phạm Ngọc Trắc (1920). Gx. Ngọc Lâm. Qđ: 8/3/2019

Anh Đaminh M. Trần Văn Khẩn (1933). Gx. Thọ Lâm. Qđ: 14/3/2019

Chị Maria Lại Thị Thủy (1938). Gx. Đồng Hiệp. Qđ: 14/3/2019

Chị Maria Trần Thị Tươi (1946). Gx. An Lâm. Qđ: 18/3/2019

Chị Maria Tào Thị Hội (1951). Gx. Thạch lâm. Qđ: 19/3/2019

Anh Đaminh M. Trần Văn Thuần (1933). Gx. Đồng Hiệp. Qđ: 21/3/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Hồng (1930). Gx. An Lâm. Qđ: 27/3/2019

Miền Quy Chính

Chị Matta M. Nguyễn Thị Kiệm (1943). Gx. Trang Đen. Qđ: 22/3/2019

       Miền Tân Sơn Nhì

Chị Maria Nguyễn Thị Mai (1963). Gx. Bình Thuận. Qđ: 20/2/2019     

  Miền Thủ Đức

Chị Maria Đặng Thị Đỏ (1935). Gx. Thánh Khang. Qđ: 13/3/2019

Chị Maria Phạm Thị Đệ (1937). Gx. Thánh Khang. Qđ: 23/03/2019

Anh Gioakim M. Nguyễn Văn Đặng (1920). Gx. Thánh Khang. Qđ:22/03/19.

   

Chị Maria Phạm Thị Hưởng (1936). Gx. Châu Bình. Qđ: 25/02/2019. 

Anh Augustino M. Nguyễn Văn Minh (1967). Gx. Tam Hải. Qđ: 07/03/2019.

Chị Anna M. Nguyễn Thị Xuyến (1940). Gx. Thánh Khang. Qđ: 25/3/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Khen (1933). Gx. Thánh Khang. Qđ: 17/3/2019

Bà cố Lucia M. Nguyễn Thị Ren (1931). Gx.Thánh khang. Qđ: 09/04/2019

Chị Maria Nguyễn Thị Nhung (1927). Gx. Tam Hà. Qđ: 09/04/2019

Miền Túc Trưng

Chị Maria Trần Thị Thế (1930). Gx. Suối Nho. Qđ: 7/4/2019

Miền Xóm Mới

Chị Anna M. Hoàng Thị Sen (1946). Gx. Hà Nội. Qđ: 26/3/2019