Ave Jesu Maria Joseph

              47 ANH CHỊ EM GĐTH QUA ĐỜI

                                         (Từ tháng 11/2018 – 2/2019)

       Miền An Thạnh

Chị Philômêna M. Phạm Thị Đẫy (1950) Gx. Hải Hưng, Qđ: 5.1.2019

Anh Giuse M. Hoàng Ngọc Quân (1932) Gx. Ngọc Thạch, Qđ: 8.1.19

Chị Maria Nguyễn Thị Kim Tồn (1936) Gx. Thạnh An, Qđ: 21.1.2019

Chị Maria Bùi Thị Tiện (1931) Gx. Trinh Vương, Qđ: 3.2.2019

      Miền Bảo Lộc

Anh Gioan B.M. Vũ Đức Thi (1963) Gx. Thánh Tâm LT, Qđ: 27.1.19

Chị Têrêsa M. Lý Nhì Muối (1939) Gx. Hòa Phát, Qđ: 27.1.2019

Chị Têrêsa M. Hoàng Thị Bích Hải (1954) Gx. Thượng Thanh, Qđ: 3.2.19

       Miền Gia Kiệm

Anh Giacôbê M. Đỗ Văn Thọ (1941) Gx. Phát Hải, Qđ: 11.1.2019

        Miền Gò Vấp

Chị Maria Nguyễn Thị Kim Hoa (1951) Gx. Hạnh Thông Tây, Qđ: 24.12.18

Chị Maria Trần Thị Thanh (1934) Gx. Hạnh Thông Tây, Qđ: 15.1.2019

Chị Maria Mai Thị Hiền (1951) Gx. Hạnh Thông Tây, Qđ: 22.1.2019

Anh Giuse M. Đặng Văn Phúc (1957) Gx. Hạnh Thông Tây, Qđ: 5.2.2019

Chị Têrêsa M. Phạm Thị Huyền (1932) Gx. Hạnh Thông Tây, Qđ: 6.2.2019

Anh Antôn M. Nguyễn Văn Bé (1943) Gx. Hạnh Thông Tây, Qđ: 26.12.2018

       Miền Hiệp Thạnh

Chị Maria Nguyễn Thị Huân (1928) Gx. Bình Lộc, Qđ: 26.1.2019

Chị Maria Vũ Thị Lụa (1926) Gx. Đài Đức Mẹ, Qđ: 5.2.2019

Anh Đaminh M. Trần Ngọc Hải (1969) Gx. Thái Hòa, Qđ: 12.2.2019

       Miền Hòa Thanh

Chị Maria Vũ Thị Quy (1930) Gx. Lộ Đức, Qđ: 8.2.2019

       Miền Hố Nai

Anh Giuse M. Đặng Văn Trướng (1932) Gx. Thánh Tâm, Qđ: 10.1.2019

Chị Maria Bùi Thị Ly (1931) Gx. Hà Nội, Qđ: 20.1.2019

        Miền Long Khánh

Chị Maria Bùi Thị Lành (1943) Gx. Tam Thái, Qđ: 26.1.2019      

        Miền Long Thành

Chị Anna M. Nguyễn Thị Thí (1939) Gx. Truyền Tin, Qđ: 13.1.2019

Chị Anna M. Nguyễn Thị Kiêu (1938) Gx. Phaolô, Qđ: 17.2.2019

       Miền Mỹ Tho

Chị Maria Trần Thị Tám (1952) Gx. Long Định 1, Qđ: 5.2.2019

      Miền Phú Thịnh

Chị Maria Hoàng Thị Thoa (1957) Gx. Giang Điền, Qđ: 11.1.2019

       Miền Phước Lý

Anh Đaminh M. Nguyễn Văn Tịch (1933) Gx. Bắc Minh, Qđ: 25.1.2019

Chị Anna M. Nguyễn Thị Tổ (1938) Gx. Bắc Thần, Qđ: 2.2.2019

Chị Maria Phạm Thị Ánh Tuyết (1962) Gx. Bắc Minh, Qđ: 11.2.2019

Chị Maria Lê Thị Vuốt (1929) Gx. Bắc Minh, Qđ: 13.2.2019

     Miền Phương Lâm

Anh Anrê M. Trần Công Tuyển (1936) Gx. Thọ Lâm, Qđ: 17.12.2018

Chị Anna M. Hoàng Thị Thiết (1937) Gx. Đồng Hiệp, Qđ: 20.12.18

Chị Maria Hoàng Thị Nhung (1923) Gx. Bình Lâm, Qđ: 20.12.2018

Chị Maria Trần Thị Sen (1962) Gx. Phương Lâm, Qđ: 2.1.2019

Chị Maria Phạm Thị Mỹ (1938) Gx. Bích Lâm, Qđ: 4.1.2019

Chị Maria Trần Thị Ngoãn (1932) Gx. Phương Lâm, Qđ: 9.1.2019

Anh Phêrô M. Mai Đình Hòa (1950) Gx. Đồng Hiệp, Qđ: 27.1.2019

        Miền Tân Mai

Anh Đaminh M. Nguyễn Văn Trung (1947) Gx. Tân Mai, Qđ: 30.11.18

Chị Maria Ngô Thị Mơ (1947) Gx. Tân Mai, Qđ: 5.1.2019

Chị Maria Vũ Thị Hoa (1923) Gx. Phanxicô, Qđ: 6.1.2019

Chị Maria Lê Thị Huệ (1932) Gx. Phanxicô, Qđ: 19.1.2019

       Miền Tân Sơn Nhì

Chị Maria Nguyễn Thị Lan (1953) Gx. Tân Thái Sơn, Qđ: 18.1.2019

Chị Maria Trần Thị Hồi (1932) Gx. Tân Việt, Qđ: 3.2.2019

        Miền Thủ Đức

Chị Maria Tống Thị Ruân (1928) Gx. Tam Hà, Qđ: 19.1.2019

Anh Đaminh M. Phạm Bá Bảo (1942) Gx. Châu Bình, Qđ: 3.2.2019

Anh Phêrô M. Nguyễn Khắc Song (1932) Gx. Tam Hà, Qđ: 12.2.2019

       Miền Thủ Thiêm

Anh Giacôbê Hồ Văn Mầu (1935) Gx. Công Thành, Qđ: 15.1.2019

Chị Anna M. Mai Thị Dút (1937) Gx. Tân Lập, Qđ: 25.12.2018