Ave Jesu Maria Joseph

                             37 ANH CHỊ EM GĐTH QUA ĐỜI

                                            (Từ tháng 7/2018 – 1/2019)

      Miền An Bình

Anh Batôlômêô M. Nguyễn Như Tiên (1967) Gx. Minh Hòa, Qđ: 22.11.2018

Chị Anna M. Nguyễn Thị Lý (1950) Gx. Minh Hòa, Qđ: 15.12.2018

       Miền An Thạnh

Chị Maria Nguyễn Thị Giàu (1924) Gx. Trinh Vương, Qđ: 2.1.2019

Chị Lucia M. Vũ Thị Rê (1944) Gx. Hải Hưng, Qđ: 10.1.2019

      Miền Bảo Lộc

Anh Antôn M. Nguyễn Xuân Cư (1942) Gx. Tân Bùi, Qđ: 15.11.2018

Chị Maria Đoàn Thị Khuyên (1924) Gx. Thượng Thanh, Qđ: 8.12.2018

Anh Phêrô M. Vũ Văn Đễ (1936) Gx. Thánh Mẫu, Qđ: 18.12.2018

Chị Têrêsa M. Phạm Thị Chè (1934) Gx. Thánh Tâm LP, Qđ: 29.12.18

       Miền Gia Kiệm

Anh Gioan M. Vũ Đức Hòa (1968) Gx. Bạch Lâm, Qđ: 11.12.2018

       Miền Hiệp Thạnh

Anh Phêrô M. Lê Thành Phết (1952) Gx. Bình Lộc, Qđ: 17.12.2018

Anh Giuse M. Trần Đình Chiểu (1933) Gx. Tân Long, Qđ: 2.1.2019

Chị Maria Lê Thị Nhung (1938) Gx. Hiệp Tâm, Qđ: 7.1.2019

Chị Maria Phạm Thị Mùi (1944) Gx. Thánh Gia, Qđ: 11.1.2019

       Miền Hòa Thanh

Anh Giuse M. Trịnh Công Thế (1956) Gx. Hòa Bình, Qđ: 11.7.2018

Chị Maria Đỗ Thị Mơ (1936) Gx. Hòa Bình, Qđ: 30.12.2018

Chị Catarina M. Nguyễn Thị Hồng (1950) Gx. Lộ Đức, Qđ: 9.1.2019

        Miền Hố Nai

Chị Maria Hoàng Thị Nhũ (1920) Gx. Bắc Hải, Qđ: 1.9.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Chiểu (1951) Gx. Bắc Hải, Qđ: 9.9.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Hào (1944) Gx. Bắc Hải, Qđ: 11.10.2018

Chị Maria Đào Thị Đìa (1945) Gx. Hà Nội, Qđ: 28.11.2018

Chị Anna M. Nguyễn Thị Hạt (1933) Gx. Xuân Trà, Qđ: 14.12.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Tám (1927) Gx. Ba Đông, Qđ: 16.12.2018

Chị Anna M. Vũ Thị Thư (1945) Gx. Kẻ Sặt, Qđ: 28.12.2018

    

   Miền Phan Rang

Chị Maria Nguyễn Thị Sen (1958) Gx. Bình Chính, Qđ: 20.12.2018

        Miền Phú Thịnh

Chị Maria Nguyễn Thị Lan (1939) Gx. Giang Điền, Qđ: 23.11.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Kim Phượng (1958) Gx. Tân Bình, Qđ: 9.12.18

Chị Anna M. Nguyễn Thị Lân (1948) Gx. Trà Cổ, Qđ: 25.12.2018

        Miền Quy Chính

Chị Matta M. Đinh Thị Linh (1922) Gx. Quy Chính, Qđ: 23.12.2018

        Miền Tân Mai

Chị Maria Mai Thị Nhung (1957) Gx. Bùi Hiệp, Qđ: 6.1.2019

       Miền Tân Sơn Nhì

Chị Maria Trương Thị Chiên (1971) Gx. Bình Thuận, Qđ: 25.12.2018

        Miền Thủ Đức

Chị Maria Đặng Thị Nhi (1937) Gx. Châu Bình, Qđ: 31.12.2018

       Miền Thủ Thiêm

Chị Maria Nguyễn Thị Mít (1920) Gx. Tân Lập, Qđ: 14.12.2018

Chị Anna M. Mai Thị Dút (1937) Gx. Tân Lập, Qđ: 25.12.2018

       Miền Túc Trưng

Anh Antôn M. Lê Hữu (1934) Gx. Tam Phú, Qđ: 18.7.2018

Chị Maria Trần Thị Vui (1932) Gx. Tam Phú, Qđ: 6.1.2019

Anh Antôn M. Nguyễn Trung Lòng (1947) Gx. Thánh Mẫu, Qđ: 8.1.19

      Miền Xóm Mới

Anh Phêrô M. Nguyễn Văn Lực (1956) Gx. Hợp An, Qđ: 19.12.2018