Ave Jesu Maria Joseph

35  ANH CHỊ EM GĐTH QUA ĐỜI

                                               (Từ tháng  8 – 12/2018)

     

       Miền An Thạnh

Chị Maria Lê Thị Băng (1952) Gx. Thánh Tâm, Qđ: 30.11.2018

Chị Maria Hoàng Thị Hồng (1925) Gx. Ngọc Thạch, Qđ: 12.18

       Miền Gia Kiệm

Chị Maria Lê Thị Loan (1950) Gx. Bạch Lâm, Qđ: 4.10.2018

Chị Maria Lâm Thị Mầu (1938) Gx. Martinô, Qđ: 7.10.2018

Chị Têrêsa M. Trần Thị Khiết (1937) Gx. Kim Thượng, Qđ: 27.10.18

Chị Maria Đinh Thị Ngát (1926) Gx. Võ Dõng, Qđ: 2.11.2018

Chị Maria Hoàng Thị Cậy (1930) Gx. Võ Dõng, Qđ: 4.11.2018

       Miền Hiệp Thạnh

Anh Gioan B.M. Nguyễn Văn Hanh (1971) Gx. Bình Lộc, Qđ: 16.11.18

Anh Phaolô M. Nguyễn Đức Thành (1968) Gx. Bình Lộc, Qđ: 19.11.18

Chị Anna M. Nguyễn Thị Quyến (1930) Gx. Bình Lộc, Qđ: 26.11.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Chỉnh (1930) Gx. Tân Long, Qđ: 27.11.2018

Anh Giuse M. Nguyễn Thái Bình (1933) Gx. Bình Châu, Qđ: 11.12.2018

       Miền Hòa Thanh

Chị Maria Hoàng Thị Côi (1916) Gx. Ngũ Phúc, Qđ: 19.11.2018

Chị Maria Phạm Thị Rôi (1935) Gx. Thái Hòa, Qđ: 12.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Táo (1941) Gx. Lộ Đức, Qđ: 12.2018

Chị Anna M. Trần Thị Mầu (1933) Gx. Gò Xoài, Qđ: 4.12.2018

       Miền Hố Nai

Chị Maria Phạm Thị Úy (1931) Gx. Kẻ Sặt, Qđ: 26.10.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Liễu (1936) Gx. Hà Nội, Qđ: 18.11.2018

Anh Augustinô M. Nguyễn Đình Nghĩa (1918) Gx. Hà Nội, Qđ:20.11.18

Chị Anna M. Nguyễn Thị Thành (1935) Gx. Kẻ Sặt, Qđ: 2.12.2018

       Miền Long Khánh

Anh Giuse M. Vũ Bá Tiễu (1926) Gx. Thái Xuân, Qđ: 15.10.2018

Anh Vicentê M. Phạm Văn Trạch (1950) Gx. Xuân Bảo, Qđ: 15.11.2018

         Miền Long Thành

Anh Giuse M. Nguyễn Văn Hào (1932) Gx. Phaolô, Qđ: 2.12.2018

     

         Miền Phương Lâm

Chị Maria Nguyễn Thị Thúy (1962) Gx. Thọ Lâm, Qđ: 5.8.2018

Anh Giuse M. Đặng Xuân (1937) Gx. Ngọc Lâm, Qđ: 19.9.2018

Chị Maria Bùi Thị Rụt (1946) Gx. An Lâm, Qđ: 29.9.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Mát (1926) Gx. Ngọc Lâm, Qđ: 6.10.2018

Chị Maria Trần Thị Giêng (1928) Gx. Phương Lâm, Qđ: 6.10.2018

Chị Maria Hà Thị The (1934) Gx. Phương Lâm, Qđ: 19.11.2018

Chị Têrêsa M. Nguyễn Thị Thùy Anh (1969) Gx. Thọ Lâm, Qđ: 20.11.18

Chị Maria Nguyễn Thị Thoi (1918) Gx. Phương Lâm, Qđ: 22.11.2018

         Miền Quy Chính

Chị Têrêsa M. Nguyễn Thị Tình (1947) Gx. Phúc Yên, Qđ: 25.11.2018

         Miền Thủ Đức

Chị Catarina M. Nguyễn Thị Sen (1932) Gx. Tam Hải, Qđ: 26.11.2018

         Miền Xóm Mới

Chị Maria Bùi Thị Minh (1937) Gx. Lạng Sơn, Qđ: 12.11.2018

       Giáo xứ mở rộng

Chị Maria Trần Thị Lan (1955) Gx. Phú Hiệp, Qđ: 21.11.2018