Ave Jesu Maria Joseph

43 ANH CHỊ EM GĐTH QUA ĐỜI

(Từ 3 - 11/2018)

       Miền An Bình

Chị Maria Vũ Thị Mát (1933) Gx. Minh Hòa, Qđ: 18.9.2018

      Miền An Thạnh

Chị Maria Vũ Thị Dậu (1928) Gx. Thánh Tâm, Qđ: 27.9.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Khiêm (1960) Gx. Thánh Tâm, Qđ: 29.9.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Nhã (1935) Gx. Bắc Xuyên, Qđ: 21.10.2018

      Miền Bà Rịa

Chị Maria Phạm Thị Thẩn (1941) Gx. Long Hương, Qđ: 4.10.2018

Chị Têrêsa M. Nguyễn Thị Vọng (1953) Gx. Long Hương, Qđ: 22.10.18

      Miền Bảo Lộc

Chị Maria Nguyễn Thị Ngoan (1950) Gx. Tân Bùi, Qđ: 4.10.2018

Anh Gioan M. Nguyễn Tới (1937) Gx. Gioan, Qđ: 13.10.2018

Anh Giuse M. Phan Văn Bách (1937) Gx. Tân Thanh, Qđ: 29.10.2018

Chị Maria Trịnh Thị Tính (1938) Gx. Lâm Phát, Qđ: 1.11.2018

       Miền Đồng Xoài

Anh Vinh Sơn M. Nguyễn Văn Kim (1946) Gx. Tân Hưng, Qđ: 16.8.18

Anh Phêrô M. Nguyễn Văn Rõ (1987) Gx. Tân Lợi, Qđ: 16.9.2018

Anh Antôn M. Nguyễn Lương Bình (1964) Gx. Phước Vĩnh, Qđ: 3.10.18

       Miền Gò Vấp

Chị Têrêsa M. Võ Thị Hoa (1940) Gx. Hạnh Thông Tây, Qđ: 29.8.18

      Miền Hòa An

Chị Têrêsa M. Mai Thị Hường (1946) Gx. Hòa An, Qđ: 7.10.2018

Anh Phêrô M. Trần Phước Ngươn (1946) Gx. Hòa An, Qđ: 26.10.2018

      Miền Hòa Thanh

Chị Maria Nguyễn Thị Thịnh (1952) Gx. Tiên Chu, Qđ: 31.10.2018

      Miền Hóc Môn

Chị Maria Nguyễn Thị Hoa (1949) Gx. Trung Mỹ Tây, Qđ: 3.2018

       Miền Hố Nai

Chị Maria Nguyễn Thị Cửu (1933) Gx. Xuân Trà, Qđ: 8.9.2018

Chị Anna M. Vũ Thị Liễu (1937) Gx. Kẻ Sặt, Qđ: 12.9.2018

Anh Phêrô M. Vũ Văn Tiến (1942) Gx. Xuân Trà, Qđ: 16.9.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Đam (1941) Gx. Xuân Trà, Qđ: 25.9.2018

Chị Maria Đỗ Thị Ao (1940) Gx. Xuân Trà, Qđ: 6.10.2018

Chị Anna M. Nguyễn Thị Nhạn (1931) Gx. Xuân Trà, Qđ: 16.10.2018

Chị Anna M. Dương Thị Đào (1938) Gx. Kẻ Sặt, Qđ: 31.10.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Sủi (1926) Gx. Xuân Trà, Qđ: 2.11.2018

      Miền Long Khánh

Chị Anna M. Đinh Thị Hoa (1948) Gx. Bảo Vinh, Qđ: 25.10.2018

      Miền Phan Rang

Chị Anê M. Nguyễn Thị Phương Dung (1966) Gx. Thanh Điền, Qđ: 30.10.18

      Miền Phú Thịnh

Anh Giuse M. Đinh Viết Lúc (1928) Gx. Bùi Chu, Qđ: 18.9.2018

Chị Anna M. Nguyễn Thị Thêu (1958) Gx. Bùi Chu, Qđ: 2.10.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Huệ (1934) Gx. Tân Bình, Qđ: 6.10.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Tiếp (1929) Gx. Tân Bình, Qđ: 10.10.2018

Chị Maria Đinh Thị Mầu (1936) Gx. Đồng Phát, Qđ: 15.10.2018

        Miền Phước Lý

Anh Đaminh M. Nguyễn Văn Miên (1940) Gx. Bắc Thần, Qđ: 20.10.18

        Miền Tân Sơn Nhì

Chị Anna M. Bùi Thị Sửu (1933) Gx. Tân Việt, Qđ: 17.10.2018

       Miền Tân Mai

Anh Giuse M. Đinh Chí Thiện (1950) Gx. Bùi Thái, Qđ: 29.10.2018

        Miền Thủ Đức

Chị Maria Tống Thị Hoa (1927) Gx. Tam Hà, Qđ: 24.10.2018

Chị Maria Trần Thị Ruyến (1926) Gx. Châu Bình, Qđ: 25.10.2018

Anh Phêrô M. Vũ Văn Thông (1960) Gx. Tam Hải, Qđ: 25.10.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Mỹ (1952) Gx. Tam Hải, Qđ: 6.11.2018

        Miền Túc Trưng

Chị Têrêsa M. Vũ Thị Vân (1940) Gx. Túc Trưng, Qđ: 30.10.2018

Anh Tôma M. Vũ Ngọc Ngợi (1954), Trưởng Miền đương nhiệm, Gx. Suối Nho, Qđ: 1.11.2018

       Xứ mở rộng

Chị Maria Trần Thị Tưởng (1951) Gx. Đại Đồng, Qđ: 21.9.2018