47 ANH CHỊ EM GĐTH QUA ĐỜI  (Từ 6 - 10/2018)

       Miền An Bình

Chị Anna M. Dương Thị Nghiên (1945) Gx. Tâm An, Qđ: 29.9.2018

      Miền An Thạnh

Anh Giuse M. Nguyễn Văn Thuận (1949) Gx. Thánh Tâm, Qđ: 27.8.18

Chị Maria Phạm Thị Ga (1935) Gx. Ngọc Thạch, Qđ: 2.10.2018

      Miền Bảo Lộc

Chị Têrêsa M. Phạm Thị Thục (1935) Gx. Thánh Mẫu, Qđ: 5.9.2018

Chị Maria Hoàng Thị Tầm (1920) Gx. Lộc An, Qđ: 26.9.2018

Anh Phêrô M. Nguyễn Văn Hiến (1941) Gx. Tân Thanh, Qđ: 29.9.2018

Chị Anna M. Phạm Thị Thục (1935) Gx. Tân Bình, Qđ: 1.10.2018

Chị Têrêsa M. Bùi Thị Nhi (1954) Gx. Tân Lạc, Qđ: 9.10.2018

       Miền Biên Hòa

Chị Agata M. Hồ Thị Mến (1939) Gx. Thuận Hòa, Qđ: 4.10.2018

Chị Anna M. Nguyễn Thị Quy (1923) Gx. Thuận Hòa, Qđ: 5.6.2018

      Miền Bình An

Chị Anna M. Đào Thị Hoa (1934) Gx. Bình An Thượng, Qđ: 16.9.2018

       Miền Gia Kiệm

Chị Anna M. Trần Thị Hợi (1923) Gx. Kim Thượng, Qđ: 3.9.2018

Anh Giuse M. Phan Đông Giang (1934) Gx. Kim Thượng, Qđ: 11.9.18

       Miền Hiệp Thạnh

Chị Matta M. Nguyễn Thị Đẹp (1941) Gx. Đài Đức Mẹ, Qđ: 30.9.2018

Anh Đaminh M. Trần Kiêm (1926) Gx. Thái Hòa, Qđ: 30.9.2018

       Miền Hòa Thanh

Anh Giuse M. Phạm Văn Úc (1930) Gx. Lộ Đức, Qđ: 6.10.2018

      Miền Long Khánh

Anh Giuse M. Phạm Văn Thái (1939) Gx. Bảo Thị, Qđ: 9.2018

       Miền Long Thành

Anh Augustinô M. Nguyễn Minh Nhật (1990) Gx. Truyền Tin, Qđ: 13.9.18

Chị Anna M. Trần Thị Tường (1934) Gx. Phaolô, Qđ: 24.9.2018

      Miền Mỹ Tho

Chị Maria Trần Thị Bạch Tuyết (1950) Gx. Long Định 1, Qđ: 10.9.2018

Chị Anna M. Nguyễn Thị Sách (1925) Gx. Antôn, Qđ: 30.9.2018

      Miền Ninh Sơn

Anh Giuse M. Bùi Lợi (1951) Gx. Hạnh Trí, Qđ: 20.9.2018

      Miền Phước Lý

Anh Simon M. Nguyễn Văn Phê (1930) Gx. Nghĩa Yên, Qđ: 21.7.2018

Chị Mađalêna M. Huỳnh Thị Vọng (1948) Gx. Phước Lý, Qđ: 29.9.18

Anh Giuse M. Nguyễn Văn Song (1936) Gx. Bắc Thần, Qđ: 2.10.2018

      Miền Phước Long

Chị Maria Huỳnh Thị Tấn (1927) Gh. Bình Hưng, Qđ: 1.8.2018

        Miền Phước Tỉnh

Chị Maria Nguyễn Thị Luyến (1935) Gx. Phước Hưng, Qđ: 23.8.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Hoa (1937) Gx. Tân Phước, Qđ: 27.8.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Tươi (1935) Gx. Phước Lâm, Qđ: 16.9.2018

        Miền Qui Chính

Chị Maria Trần Thị Tam (1931) Gx. Trang Đen, Qđ: 28.9.2018

        Miền Tân Sơn Nhì

Chị Anna M. Đỗ Thị Mầu (1947) Gx. Tân Việt, Qđ: 7.10.2018

       Miền Tân Mai

Chị Maria Vũ Thị Ca (1935) Gx. Tân Mai, Qđ: 25.7.2018

Chị Maria Đinh Thị Thơm (1949) Gx. Tân Mai, Qđ: 26.9.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Lịch (1925) Gx. Tân Mai, Qđ: 5.9.2018

Chị Maria Ngô Thị Vang (1924) Gx. Tân Mai, Qđ: 10.9.2018

Chị Maria Đỗ Thị Len (1930) Gx. Tân Mai, Qđ: 10.9.2018

Chị Maria Tạ Thị Hợi (1947) Gx. Tân Mai, Qđ: 11.9.2018

Anh Phêrô M. Nguyễn Văn Tụng (1944) Gx. Phanxicô, Qđ: 20.9.2018

        Miền Thủ Đức

Anh Phanxicô X.M. Nguyễn Ngọc Thụ (1943) Gx. Thánh Khang, Qđ: 20.9.18

Chị Maria Đàm Thị Vượng (1931) Gx. Châu Bình, Qđ: 21.9.2018

        Miền Thủ Thiêm

Chị Maria Vũ Thị Tám (1938) Gx. Mỹ Hòa, Qđ: 22.9.2018

        Miền Túc Trưng

Anh Gioan B.M. Phạm Văn Thiện (1930) Gx. Túc Trưng, Qđ: 14.10.18

       Miền Xuyên Mộc

Anh Gioan B.M. Nguyễn Công Sinh (1930) Gx. Hòa Thuận, Qđ: 11.9.2018

Chị Maria Đoàn Thị Tuyết (1967) Gx. Phú Vinh, Qđ: 12.9.2018

       Xứ mở rộng

Anh Gioan M. Trần Văn Chức (1926) Gx. Đại Đồng, Qđ: 21.9.2018

Chị Têrêsa M. Đỗ Thị Vam (1944) Gx. Phú Hiệp, Qđ: 26.9.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Mai (1946) Gx. Phú Hiệp, Qđ: 8.10.2018