Ave Jesu Maria Joseph

33 ANH CHỊ EM GĐTH QUA ĐỜI   

(Từ tháng 11.2017 - 9/2018)

       Miền Bảo Lộc

Anh Vicentê M. Ninh Quang Vinh (1959) Gx. Thượng Thanh, Qđ: 29.8.18

       Miền Bình An

Chị Maria Nguyễn Thị Lụa (1920) Gx. Bình Thuận, Qđ: 22.7.2018

       Miền Gia Kiệm

Anh Đaminh M. Trần Văn Khánh (1935) Gx. Dốc Mơ, Qđ: 22.11.2017

Chị Maria Vũ Thị Chè (1932) Gx. Dốc Mơ, Qđ: 2.4.2018

Anh Đaminh M. Vũ Minh Trình (1957) Gx. Võ Dõng, Qđ: 4.7.2018

Chị Maria Đinh Thị Mầu (1925) Gx. Võ Dõng, Qđ: 7.7.2018

Chị Maria Lương Thị Huệ (1955) Gx. Đức Huy, Qđ: 7.8.2018

Chị Maria Đỗ Thị Chuộng (1937) Gx. Phát Hải, Qđ: 11.8.2018

Chị Matta M. Nguyễn Thị Đàn (1932) Gx. Phát Hải, Qđ: 21.8.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Kim Xinh (1962) Gx. Tín Nghĩa, Qđ: 22.8.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Rum (1932) Gx. Đức Huy, Qđ: 1.9.2018

       Miền Hòa Thanh

Chị Maria Bùi Thị Nhài (1931) Gx. Thượng Phúc, Qđ: 16.6.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Nhũ (1922) Gx. Lộ Đức, Qđ: 15.8.2018

Chị Maria Vũ Thị Hạt (1930) Gx. Ngọc Đồng, Qđ: 21.8.2018

Anh Đaminh M. Nguyễn Văn Tú (1953) Gx. Tiên Chu, Qđ: 8.9.2018

       Miền Hóc Môn

Chị Maria Nguyễn Thị Ngọt (1930) Gx. Bạch Đằng, Qđ: 8.2018

       Miền Long Khánh

Chị Maria Hoàng Thị Võ (1929) Gx. Xuân Khánh, Qđ: 12.8.2018

Chị Maria Ngô Thị Nhung (1930) Gx. Chánh Tòa, Qđ: 5.9.2018

      Miền Phan Rang

Chị Anna M. Nguyễn Thị Hèn (1928) Gx. Phan Rang, Qđ: 20.8.2018

      Miền Phú Thịnh

Anh Giuse M. Nguyễn Đình Vận (1934) Gx. Trà Cổ, Qđ: 19.7.2018

Chị Maria Đặng Thị Khiển (1938) Gx. Trà Cổ, Qđ: 3.8.2018

      Miền Phước Lý

Chị Anna M. Nguyễn Thị Chung (1949) Gx. Bắc Minh, Qđ: 15.8.2018

      Miền Phước Long

Chị Maria Nguyễn Thị Lang (1936) Gx. Long Điền, Qđ: 18.8.2018

Anh Giuse M. Đỗ Văn Lập (1957) Gx. Long Điền, Qđ: 19.8.2018

        Miền Phước Tỉnh

Chị Maria Trần Thị Lĩnh (1929) Gx. Tân Phước, Qđ: 10.8.2018

        Miền Qui Chính

Anh Phêrô M. Trần Văn Lý (1957) Gx. Trang Đen, Qđ: 1.9.2018

         Miền Tân Mai

Chị Têrêsa M. Nguyễn Thị Thu Thảo (1963) Gx. Thiên Triều, Qđ: 7.18

        Miền Thủ Đức

Chị Anna M. Mai Thị Hương (1960) Gx. Khiết Tâm, Qđ: 5.9.2018

Chị Matta M. Nguyễn Thị Lập (1940) Gx. Châu Bình, Qđ: 10.9.2018

Anh Phêrô M. Tống Văn Tân (1947) Gx. Thánh Khang, Qđ: 11.9.2018

        Miền Thủ Thiêm

Chị Maria Vũ Thị Túc (1941) Gx. Mỹ Hòa, Qđ: 27.8.2018

       Miền Túc Trưng

Chị Rosa M. Nguyễn Thị Khuyên (1942) Gx. Thống Nhất, Qđ: 28.8.18

       Xứ mở rộng

Chị Maria Nguyễn Thị Ngọt (1930) Gx. Phú Hiệp, Qđ: 26.8.2018