Ave Jesu Maria Joseph

41 ANH CHỊ EM GĐTH QUA ĐỜI   

(Từ tháng 6 - 8/2018)

       Miền Bảo Lộc

Maria Nguyễn Thị Quế (1934) Gx. Thánh Tâm LP, Qđ: 14.7.2018

       Miền Bảo Nham

Chị Anna M. Nguyễn Thị Thanh (1935) Gx. Bảo Nham, Qđ: 12.8.2018

       Miền Bình An

Anh Giuse M. Nguyễn Văn Giang (1932) Gx. Bình An, Qđ: 12.7.2018

       Miền Đồng Xoài

Anh Giuse M. Đinh Văn Khoản (1972) Gx. Tân Hưng, Qđ: 16.6.2018

Chị Maria Trịnh Thị Chúc (1949) Gx. Tân Hưng, Qđ: 10.7.2018

Anh Giuse M. Trịnh Văn Hanh (1954) Gx. Tân Hưng, Qđ: 25.7.2018

       Miền Hiệp Thạnh

Chị Têrêsa M. Phạm Thị Hiên (1961) Gx. Ninh Cù, Qđ: 20.7.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Lựu (1941) Gx. Thánh Gia, Qđ: 23.7.2018

       Miền Hòa An

Chị Inê M. Nguyễn Thị Hiến (1925) Gx. Kinh Tràm, Qđ: 8.7.2018

       Miền Hòa Thanh

Chị Maria Nguyễn Thị Tin (1934) Gx. Lộ Đức, Qđ:  1.7.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Mão (1933) Gx. Lai Ổn, Qđ: 19.7.2018

Anh Phêrô M. Nguyễn Văn Mẫn (1941) Gx. Lộ Đức, Qđ: 27.7.2018

Chị Maria Lê Thị Gái (1942) Gx. Mỹ Vân, Qđ: 1.8.2018

       Miền Hố Nai

Anh Antôn M. Lê Văn Oánh (1921) Gx. Hà Nội, Qđ: 31.7.2018

Chị Maria Đinh Thị Mùi (1940) Gx. Hà Nội, Qđ: 7.2018

       Miền Mỹ Tho

Chị Maria Nguyễn Thị Hiến (1946) Gx. Tín Đức, Qđ: 7.2018

       Miền Phước Lý

Chị Anna M. Nguyễn Thị Quế (1947) Gx. Nghĩa Yên, Qđ: 6.7.2018

Chị Anna M. Nguyễn Thị Ngọt (1932) Gx. Bắc Thần, Qđ: 20.7.2018

Anh Phêrô M. Nguyễn Thế Tĩnh (1949) Gx. Bắc Thần, Qđ: 20.7.2018

      Miền Phước Tỉnh

Chị Maria Trần Thị Tươi (1949) Gx. Hải Lâm, Qđ: 28.7.2018

       Miền Phương Lâm

Chị Anna M. Nguyễn Thị Bấm (1952) Gx. An Lâm, Qđ: 5.7.2018

Chị Maria Tạ Thị Kính (1929) Gx. Phương Lâm, Qđ: 10.7.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Nhài (1936) Gx. Thọ Lâm, Qđ: 12.7.2018

Chị Maria Phạm Thị Điểm (1932) Gx. Bình Lâm, Qđ: 13.7.2018

Chị Maria Doãn Thị Thanh (1938) Gx. Hòa Lâm, Qđ: 14.7.2018

Chị Maria Ngô Thị Thúy Loan (1938) Gx. Phương Lâm, Qđ: 22.7.2018

Anh Phêrô M. Trần Văn Viễn (1935) Gx. Phương Lâm, Qđ: 22.7.2018

Anh Phêrô M. Nguyễn Văn Tiên (1947) Gx. Thọ Lâm, Qđ: 25.7.2018

Chị Maria Nguyễn Thị Tẽo (1931) Gx. Bình Lâm, Qđ: 27.7.2018

      Miền Tân Mai

Chị Maria Nguyễn Thị Hoa (1954) Gx. Tân Mai, Qđ: 5.5.2018

Anh Giuse M. Đinh Ngọc Đường (1926) Gx. Tân Mai, Qđ: 1.6.2018

Chị Maria Mai Thị Mùi (1933) Gx. Tân Mai, Qđ: 25.6.2018

Chị Têrêsa M. Phạm Thị Nhàn (1942) Gx. Tân Lộc, Qđ: 6.2018

Anh Phêrô M. Phạm Văn Liêm (1939) Gx. Tân Mai, Qđ: 2.7.2018

      Miền Tân Sơn Nhì

Anh Gioan B. M. Trần Văn Lương (1950) Gx. Bình Thuận, Qđ: 17.7.18

Chị Maria Nguyễn Thị Phương Anh (1931) Gx. Tân Hương, Qđ: 8.8.18

      Miền Thủ Đức

Anh Giuse M. Phạm Văn Hưu (1925) Gx. Châu Bình, Qđ: 3.7.2018

Chị Matta M. Nguyễn Thị Hinh (1924) Gx. Từ Đức, Qđ: 6.8.2018

      Miền Thủ Thiêm

Chị Anna M. Nguyễn Thị Soi (1937) Gx. Tân Lập, Qđ: 28.7.2018

Anh Giuse M. Trương Văn Khiết (1950) Gx. Công Thành, Qđ: 28.7.18

Anh Giuse M. Nguyễn Văn Thanh (1952) Gx. Mỹ Hòa, Qđ: 31.7.18