TÌNH HIỆP NHẤT

Trầm Thiên Thu

Dù con tội lỗi cả đời

Nhưng con quyết vững tin Ngài luôn luôn

Ở đâu tội lỗi lan tràn

Thì ân sủng lại chứa chan bội phần (*)

Chúa Trời quá đỗi từ nhân

Con như là kẻ bần thần mộng du

Nhìn lên Thập Giá Giêsu

Con thêm sức mạnh bước đi giữa đời

Quyết tâm sống hết kiếp người

Dù đời đầy những chông gai dọc đường

Bên con có Chúa Xót Thương

Đắng cay ngày tháng hóa đường ngọt ngay

Giúp con chịu những đọa đày

Đồng hành với Chúa vác cây thập hình

Xin cho con sống công bình

Chia sẻ chân tình với mọi tha nhân

Trong Nhiệm Thể Chúa tuyệt luân

Tình huynh nghĩa đệ vuông tròn yêu thương

Tuần Hiệp Nhất, 18-1-2013
(*) Rm 5:20

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà