TIẾN SĨ TÔMA

Trầm Thiên Thu

Tôma Tiến sĩ vô thường

Thông minh xuất chúng, khiêm nhường, đơn sơ

Sớm chiều trầm mặc suy tư

Bạn bè chê: “Một con bò bị câm”

Nhưng “con bò” ấy rống lên

Tiếng vang xa khắp cõi gian trần này

Tổng luận Thần học (*) thật hay

Nhưng ngài nói: “Chỉ như loài rác rơm”

Đời ngài chỉ một điều cần

Mến yêu Thiên Chúa là phần thưởng riêng

Nguyện xin Thánh phụ dủ thương

Độ trì con suốt chặng đường trần gian

Giúp con suy nghĩ ngày đêm

Viết điều công ích góp phần lợi chung

Để vinh danh Chúa muôn trùng

Phần thưởng sau sùng là Chúa mà thôi

Xin thương soi sáng con hoài

Tôma Tiến sĩ đừng rời xa con!

 

Kính mừng bổn mạng, 28-2-2013

(*) Summa Theologiae

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà