Trang Độc Giả


LỄ LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRO

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

¹³ Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” ¹⁴ Các ông thưa: “Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri!” ¹⁵ Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” ¹⁶ Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. ¹⁷ Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. ¹⁸ Vậy Thầy bảo con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”. ¹⁹ Thầy trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như thế."


 

SUY NIỆM CẦM BUỘC VÀ THÁO CỞI
 

Lòng yêu thương của Thiên Chúa đến trần gian là để tháo cởi và phục hồi, tháo cởi tội tổ tông cho con người và phục hồi phẩm giá làm con Thiên Chúa mà loài người đã đánh mất.
 

¹⁹ "Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính (Rm 5, 19)."
 

Bởi một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và cũng bởi một người là Đức Kitô con người đã được cứu rỗi và được sống.
 

"Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại. (Rm 6, 5).
 

Thiên Chúa cầm buộc những ai sống trong tội lỗi thì mất quyền làm con Thiên Chúa; những ai sống trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô thì được thành người công chính, được cứu rỗi và được sống lại như Người.
 

Trong dụ ngôn người đàn bà ngoại tình, Chúa Giêsu đã nói: "Ta cũng không kết tội chị" (Ga 8, 11). Điều mà Thiên Chúa muốn tháo cởi cho con người chính là tội lỗi. 
 

Bởi vậy, Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh Chúa ngay trên trần gian này để con người cảm nhận được sự sống vĩnh hằng mai sau trên Nước Trời. Hội Thánh Chúa thách thức cả quyền lực hoả ngục, vì bởi quyền lực hoả ngục cám dỗ một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và bởi tội mà phải chết, thì nay bởi một Người là Con Thiên Chúa đã ban tràn đầy ân sủng để chiến thắng quyền lực hoả ngục, và bởi ân sủng mà được sự sống đời đời. Cho nên, ở đâu tội lỗi đầy tràn thì ở đó càng tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa.
 

Với sức mạnh của Chúa Giêsu Kitô và nhờ Người mà ân sủng tràn đầy trên thế gian, nên chìa khóa Chúa trao cho thánh Phêro để cầm buộc những ai không tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa Đấng cứu chuộc trần gian thì sống trong tội lỗi và cầm buộc họ phải chết, còn những ai tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa và là Đấng cứu chuộc mình thì được tháo cởi mọi tội lỗi, được phục hồi làm con Thiên Chúa và được sự sống đời đời.
 

Với Lòng Thương Xót của Chúa, hội thánh đã dùng quyền chìa khóa mà tạo rất nhiều cơ hội tháo cởi tội lỗi cho con người như các ân xá, đại xá vào rất nhiều dịp thuận tiện trong mùa chay, tháng cầu hồn, trong các Năm Thánh.

 

Từ ngàn xưa Thiên Chúa đã yêu thương con người, dẫu con người có tội lỗi, phản bội và bất trung, nhưng họ biết ăn năn sám hối thì Thiên Chúa vẫn “yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1).
 

Cầu nguyện

Lậy Chúa Giêsu Kitô, xin cho con luôn biết xác tín rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng cứu chuộc con, và cho con luôn biết thống hối ăn năn đón nhận ân sủng của Thiên Chúa.