Cuộc Sống Muôn Màu


Cuộc sống của trẻ em tại những địa điểm ô nhiễm nhất hành tinh

Sưu tầm    

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2014/10/25/257ebdd1-ca93-4113-b750-35167af9b768.jpg

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2014/10/25/f2e41c8c-9bfa-4058-9e9e-d967e89a1a8e.jpg

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2014/10/25/7114b668-87f5-4ae7-841a-69dcd747baec.jpg

http://stn.depplus.vn/NewsMedia/assets/image_20141030/kehrmakc.jpg

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2014/10/25/4024800b-2f4d-40cc-bc8a-c48bac8a82a4.jpg

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2014/10/25/10737e85-1653-446c-80a6-4eaa6502fcc2.jpg

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2014/10/25/c37281a7-2e65-4172-8158-5ad2abb515a9.jpg

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2014/10/25/9a30f44b-ad46-4961-801f-de5151783dc8.jpg

Hình ảnh: Những nguồn nước ô nhiễm khủng khiếp ở Trung Quốc số 3

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2014/10/25/7f068620-08d4-4aea-ad22-425615d53d35.jpg

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2014/10/25/9ea13f98-9cbd-4a3a-84a4-3db34ca4c19b.jpg

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2014/10/25/b0f33be7-aeb1-4adb-ae22-889b95ada8cb.jpg

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2014/10/25/2b7db565-5cbb-4fd5-b632-02038464f7a0.jpg

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2014/10/25/2fbcfe3c-0491-4518-affa-5d1ae6f0f2b8.jpg

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2014/10/25/e2f6c2a1-40fc-4b68-94de-669323bc1a49.jpg

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2014/10/25/71066b3a-b69f-44b5-a6fa-54c7e5fe5884.jpg

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2014/10/25/5d66364f-6ec2-401e-a849-77efa0536653.jpg

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2014/10/25/d4f47922-76d7-43e1-8d5a-4364ec932a9c.jpg

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2014/10/25/b888aa30-4baa-4ad7-aa26-6de9ee090e5e.jpg

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2014/10/25/3f887b35-35f8-4850-a101-29515a513fd4.jpg

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2014/10/25/37a24c60-d010-42ec-badd-90a6d7c29e9b.jpg

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2014/10/25/c152704a-a4c2-40b3-8647-fd56d7fc291f.jpg

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2014/10/25/94cd8a44-b3db-478a-b9c5-f4e2b8e650f8.jpg

Hình ảnh: Những nguồn nước ô nhiễm khủng khiếp ở Trung Quốc số 5

Hình ảnh: Những nguồn nước ô nhiễm khủng khiếp ở Trung Quốc số  1

http://media6.tiin.vn/media01/4ecda874f3335/2014/10/25/05090452-ece0-407a-9e47-7b4bc960f4cc.jpg

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà