Hạnh Các Thánh


Ngày 14 tháng 9

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Dưới thời Hoàng đế Hêraliô I, những người Ba tư theo Hồi giáo đã xâm chiếm thành thánh Giêrusalem và cướp lấy Cây Thánh Giá thật, nơi Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh mà thánh nữ Hêlêna đã tìm thấy, và để ở trong thành cho mọi người kính viếng suy tôn. Hêraliô quyết định phải chiếm lại cho được Cây Thánh Giá quý báu này. Năm 627, nhà vua kéo quân sang đánh Ba tư, và đã chiếm lại được Thánh Giá Chúa.

Ngày trở về, nhà vua được mọi người hân hoan đón rước. Dân chúng kẻ thì cầm nhành ôliu, người cầm đuốc sáng ra nghênh đón Thánh Giá Chúa. Khi tới Giêrusalem, vua tiến vào đền thờ trên đồi Canvê, đặt Thánh giá trong đó.

Từ sau biến cố này, Hội thánh lập lễ Suy tôn Thánh Giá để muôn đời kính nhớ ngày dân thành Giêrusalem cung nghênh Thánh Giá Chúa.

Thánh Anrê Crêta giảng giải ngày lễ trọng đại này như sau:

“Chúng ta cử hành lễ Suy tôn Thánh Giá đã đẩy lui bóng tối và đem lại ánh sáng. Chúng ta mừng lễ Suy tôn Thánh Giá, và chúng ta được đưa lên cao làm một với Đấng chịu đóng đinh, để sau khi lìa bỏ trái đất với tội lỗi ở đó, chúng ta được lãnh nhận những sự trên trời. Chiếm được Thánh Giá thì được của to lớn dường nào, vì ai chiếm được Thánh Giá là chiếm được kho tàng. Vậy, tôi dùng chữ kho tàng là cố ý gợi lên tên và ám chỉ điều quý giá tốt đẹp nhất; nơi đó, nhờ đó và vì đó có tất cả nội dung phần rỗi của ta và đã hoàn lại cho ta. Thật vậy, nếu không có Thánh Giá thì Chúa Kitô không bị đóng đinh. Nếu không có Thánh Giá, thì sự sống đã không được treo lên cây, và nếu sự sống không được treo lên, thì từ cạnh sườn, suối nước trường sinh đã không trào máu và nước ra để xoá tội trần gian; văn khế tội nợ đã không được xé đi; chúng ta đã không được tự do, chúng ta đã không được hưởng nhờ cây hằng sống, và thiên đàng đã không được mở ra. Nếu không có Thánh Giá, thì sự chết đã không bị đánh ngã, và hỏa ngục đã không bị giải giáp…”

“Thánh Giá được gọi là vinh quang của Đức Kitô và là suy tôn Người. Nó là chén Người đã khát khao và là tổng hợp mọi hình khổ Người đã chịu thay cho chúng ta. Tại sao Thánh Giá là vinh quang Đức Kitô thì con hãy nghe chính Người nói: “Giờ đây Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, và Thiên Chúa sẽ còn tôn vinh Người nữa”. Và Người thêm: “Lạy Cha, xin hãy tôn vinh Con trong vinh quang Con đã có nơi Cha trước khi có thế gian”. Và còn tiếp: “Lạy Cha, xin hãy tôn vinh Cha. Có tiếng từ trời phán: Ta đã tôn vinh và Ta sẽ tiếp tục tôn vinh”, điều đó ám chỉ vinh quang Người sẽ được trên Thánh Giá”.

“Còn việc Thánh Giá là suy tôn Đức Kitô thì bạn hãy nghe chính Người bảo: “Khi nào Ta bị treo lên cao, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta”. Do đó, bạn thấy Thánh Giá là vinh quang của Đức Kitô và là suy tôn Người”.