DẤU ẤN
        DẤU ẤN
       TẤM LÒNG CHA SÁNG LẬP
         GHI NIỆM 
         ĐẠI TANG (21-06-2007)       
         MỘT NĂM (21-06-2008)
         HAI NĂM (21-06-2009)
  • Ơn Cha (Karaoke)
  • Một ngày sinh họat (Video)
         BA NĂM (21-06-2010)
  • Một ngày sinh họat (Video)
        60 NĂM THÀNH LẬP DÒNG

 Góp Ý  - Chia Sẻ  -  Gửi Bài - Comments